Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

TCVN 9113:2012 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC - Phân loại ống cống

4. Phân loại ống cống
4.1 Theo đường kính danh nghĩa
Theo đường kính danh nghĩa ống cống có 25 loại thể hiện trong Bảng 2.
4.2 Theo cấp tải
Theo cấp tải ống cống có 3 cấp tải cơ bản như quy định ở Bảng 4.
a. Ống cống cấp tải thấp, ký hiệu T.
b. Ống cống cấp tải tiêu chuẩn, ký hiệu TC.
c. Ống cống cấp tải cao, ký hiệu C.
4.3 Theo hình thức liên kết nối
Theo hình thức liên kết nối, ống cống gồm 3 loại (Hình 3):
a. Ống cống nối theo kiểu "âm - dương" (Hình 3a), ký hiệu NAD. Mối nối là một vòng liên kết mềm làm bằng cao su hoặc chất dẻo, có thể dạng tròn trơn hoặc dạng vòng được giữ hãm ở vị trí cố định, đặt ở trong thành của ống cống (Hình 4).
b. Ống cống nối theo kiểu "lồng - ghép" (Hình 3b), ký hiệu NLG. Mối nối là một vòng liên kết mềm đặt ở ngoài thành ống cống (Hình 5).
c. Ống cống nối theo kiểu "đai ốp" (Hình 3c), ký hiệu NĐO. Là loại mối nối cứng.
Hình 3 - Các kiểu nối ống cống
Hình 4 - Mô hình nối âm - dương với liên kết mềm
Hình 5 - Mô hình nối liên kết kiểu lồng ghép

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét